Değişken İşyerlerinin Denetiminde Öncelik

tarafından | Kas 7, 2017 | İş Güvenliği Sorunları Çözüm Önerileri | 0 yorum

Denetim sistemine pilot olarak öncelikle ve derhal maden, inşaat ve tersane gibi daha çok iş kazası olduğu ve her an yeni tehlikelerin ortaya çıkabildiği değişken işyerlerindenmevcut müfettişlerle başlanmalıdır. Daha sonra çok tehlikeli sınıftaki diğer işkolları ve sırayla tehlikeli ve az tehlikeli işyerleri sisteme dâhil edilebilir.

Daha çok teftiş için müstakil teftiş, raportörlükveresen teftiş yetkisi 

Daha çok işyerine ulaşılabilmesi için heyet teftişlerine son verilmeli, yetkili her müfettiş müstakil (müfettiş yardımcıları hariç)teftişe gönderilmelidir.

Bakanlık İş Teftiş Kurulu bünyesinde İş Müfettişlerinin tespitlerini raporlayacak, İSG ARŞİVİ ve İSG-KÂTİP sistemine bilgi girecek vb. işleri yapacak“ Raportör” kadroları ihdas edilmeli, İş Müfettişlerinin bu işlere ayıracakları zamanda teftiş yapmalarının önü açılmalıdır.

Sanayi Ve Ticarette İş Teftişi Hakkındaki81 Sayılı İLO Sözleşmesinin “İşyerlerinin ilgili kanun hükümlerini etkili bir şekilde uygulamalarını sağlayacak kadar sık ve etkili teftiş yapılmalıdır. Şeklindeki amir hükmü gereğince, iş müfettişlerine her zaman ve istedikleri kadar resen teftiş yapma yetkisi verilmeli ve hatta daha fazla teftiş yapıp uygunsuzluk bulmaları, uygunsuzluğu yok ettirmeleri, primlerle teşvik edilmelidir.

Uygunsuzlukları ayda bir defa isg-kâtipe bildirim zorunluluğu

İş güvenliği uzmanının ve işyeri hekiminin işyerinde tespit ettiği uygunsuzlukları ayda bir defa İSG-Kâtip sistemine bildirmesi zorunlu hale getirilmelidir.

Uzaktan izleme ve denetim 

İSG-KÂTİP sistemi içinde oluşturulacak İSG-KARNELERİ ve her işyeri için sanal ortamda oluşturulacak İSG ARŞİVİ ile işveren, çalışanlar, iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, diğer sağlık personeli ve iş müfettişlerinin performansları, iş güvenliği açısından işyerlerinde yapılan çalışmalar, iş müfettişlerince işyerlerine gitmeden uzaktan izlenebilmeli ve denetlenebilmelidir.

Bu sistemin hukuki ve teknik altyapısı hazırlanmalıdır.

İSG ARŞİVİ: Her işyeri için sanal ortamda bir İSG ARŞİVİ oluşturulması zorunlu hale getirilmelidir.

Bu arşivde;

İşyerini tanıtıcı bilgiler,

Kullanılan hammaddeler,

Kullanılan kimyasallar,

İş güvenliği uzmanı ve diğer görevlilerce çekilen iş güvenliği uygunsuzluklarına ilişkin fotoğraf veya filmler,

İşyerinde yapılan denetim ve kontroller ile sonuçları,

Risk değerlendirme raporları,

Acil durum planları,

Çalışanların özlük dosyaları,

Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları,

İş sağlığı ve güvenliği iç yönergeleri veya talimatları,

İş sağlığı ve güvenliği kurul tutanakları,

Eğitim tutanak ve sertifikaları,

İş kazası ve meslek hastalığı raporları,

Çalışanların sağlık raporları,

Makine-donanım sertifikaları,

Periyodik muayene ve kontrol raporları,

İstatistiksel bilgiler,

İş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin tespit ve önerileri,

mevzuat gereği işyeri için istenen tüm bilgi, belge, kayıt ve dokümanlar (İşyerinin İSG fotoğrafı),

Saklanmalı, işveren ve iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerince güncel tutulan bu arşive iş müfettişlerince internet yoluyla her an resen erişilebilmeli, yazışma yapılabilmeli, bilgilendirilebilmeli, yönlendirilebilmeli, kontrol edilebilmeli, denetlenebilmeli, cezai müeyyide uygulanabilmelidir.

Her iş yerinin İSG arşivinin internet adresi ve şifresi, iş yerinin İSG-Kâtipteki karnesine konan şifreli kasada bulundurulmalıdır. Kasalar sadece işveren/işveren vekilince e-devlet şifresiyle veya iş müfettişlerince açılabilir olmalı,  İSG arşivine erişmek isteyen iş müfettişleri, İSG-Kâtipteki işyeri kasasına girip İSG arşivinin adres ve şifresine alarak iş yerinin İSG arşivine ulaşabilmelidir.

Call Now Button