iş güvenliği sektörü standartları

Tv Programları

Bakanlık iş müfettişlerinin unvan değişikliği

İş Güvenliğine Aykırı Makina Ve Ekipman Üretici Ve İthalatçılarının Denetimi

İş Güvenliğine Aykırı Makina Ve Ekipman Üretici Ve İthalatçılarının Denetimi

İş güvenliği ile ilgili makine ekipman üretici ve ithalatçıları ürünler açısından iş müfettişleri tarafından denetlenmeli, İSG standart ve mevzuatına uygun olmayan ürünleri piyasaya vermeleri engellenmeli, verilenler toplatılabilmeli, ağır müeyyideler uygulanmalıdır.

İş Güvenliği Uzmanının Dezavantajlı Duruma Düşürülmemesi

İş Güvenliği Uzmanının Dezavantajlı Duruma Düşürülmemesi

Türkiye olarak AB katılım ortaklığı belgesinde uygulayacağımıza dair taahhütte bulunduğumuz AB’nin çerçeve müktesebatından olan, ‘İşte Çalışanların Sağlık Ve Güvenliklerini İyileştirmeye Yönelik Tedbirler Alınmasına İlişkin 12 Haziran 1989 Tarih Ve 89/391/Eec Sayılı Konsey Direktifinin 7. maddesindeki “mesleki tehlikelerden korunma ve önleme konusunda işyerinde çalışmalar yapmak üzere tayin edilenler bu tür faaliyetlerinden dolayı dezavantajlı duruma düşürülmemelidir.” amir hükmü gereğince, “işyerinde iş sağlı ve güvenliği ile ilgili görevliler cezai ve hukuki yönden yargılanamaz, ihmali tespit edilenlerin yetki belgesi Bakanlıkça altı ay süreyle askıya alınır.” hükmü iş sağlığı ve güvenliği kanununa konulmalıdır.

Hem bu direktife aykırı olarak hem de 6331 sayılı İSG kanununda dayanağı olmadığı halde ve kanuna aykırı olarak İş Güvenliği Uzmanları Yönetmeliğinin 11. maddesinin 3. bendine konulmuş “iş kazasının meydana gelmesinde iş güvenliği uzmanının ihmalinin tespitinde kesinleşmiş yargı kararı esas alınır.” hükmü yargılamaya kapı araladığında ve iş güvenliği uzmanlarının şevkini kırdığından yönetmelikten çıkarılmalıdır.

Call Now Button
WhatsApp chat